Noufaro, Pernera

photo

Noufaro, Pernera

photo April 2009 - courtesy of kapparis.info