The Jolly Waiter, Pernera

The Jolly Waiter, Pernera

courtesy of kapparis.info